Arbeidsdeskundig 1e spoor traject

Arbeidsdeskundig onderzoek

Arbeidsdeskundige 1e spoor traject

Complexe verzuimvraagstukken

13e week-check

Loonwaardebepaling

Haalbaarheidsonderzoek

Het arbeidsdeskundig 1e spoor traject

Tijdens een re-integratieproces van werknemers is grip houden op vaak complexe dossiers van groot belang. Dit vraagt veel tijd, inzet en expertise. Met een arbeidsdeskundig 1e spoor traject zorg je er als werkgever voor dat mogelijk langdurig verzuim wordt voorkomen.

Met het arbeidsdeskundig 1e spoor traject monitort een arbeidsdeskundige de voortgang van de re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer. De arbeidsdeskundige bewaakt het verzuimdossier, doet voorstellen voor interventies, overlegt met de bedrijfsarts en biedt ondersteuning waar nodig.

Het arbeidsdeskundig 1e spoor traject kan worden ingezet bij verzuimdossiers die langdurig zijn, dreigen langdurig te worden of op een andere manier complex zijn.

offerte aanvragen?
AD 1e spoor - check

Hoe voeren wij het arbeidsdeskundig 1e spoor traject uit:

Het traject zal starten in de derde maand van het betreffende ziektejaar. Onze arbeidsdeskundige controleert op de aanwezigheid van een Plan van Aanpak, de mogelijkheid tot een vervroegde WIA en of er mogelijk sprake is van een arbeidsconflict.

Voor de dossierbespreking wil de arbeidsdeskundige graag weten wat er speelt, wat er gedaan is en waar men tegenaan loopt. Daarnaast wil de arbeidsdeskundige ook graag inzicht in de verzuimhistorie van de desbetreffende werknemer. Maar ook welke hulpvraag er ligt vanuit werkgever/leidinggevende.

Vervolgens bestudeert de arbeidsdeskundige het dossier op de stappen die gezet moeten worden ten aanzien van de Wet verbetering poortwachter en gaat de arbeidsdeskundige indien gewenst het gesprek aan met de desbetreffende werknemer. Hierna brengt de arbeidsdeskundige een advies uit. Dit kan zijn een advies over een interventie, advies ten aanzien van de re-integratie, advies ten aanzien de re-integratie,  werkplek, et cetera en komt de arbeidsdeskundige ook terug op de hulpvraag.

Het doel is om de organisatie te ontzorgen, waarbij uiteraard wel een gezamenlijk verantwoordelijkheid hoort. Onze visie is dat er samen het meest bereikt kan worden.

Daarnaast zorgt het arbeidsdeskundig 1e spoor traject ervoor dat de kans op het krijgen van een sanctie van het UWV tot het absolute minimum wordt gereduceerd.

Periodiek bekijken we samen welke stappen er ondernomen zijn, wat het effect hiervan is geweest en of het traject bijgesteld moet worden. Vragen die er op dat moment leven, worden besproken en zo mogelijk direct beantwoord.

Gezamenlijk zorgen wij ervoor dat we het verzuim beheersbaar krijgen! Hieronder staat puntsgewijs een overzicht van de acties die genomen worden na 3, 6 en 9 maanden.

Overzicht van het traject:

  • Maand 3: onze arbeidsdeskundige komt op locatie om onder andere het dossier te controleren en de situatie te beoordelen.
  • Maand 6: de volledigheid van het dossier wordt besproken. De status van het Plan van Aanpak wordt bekeken en de mogelijkheid tot het vervroegd inzetten van een arbeidsdeskundig onderzoek.
  • Maand 9: controleren van het dossier naar aanleiding van het contactmoment in maand drie en zes en de eventuele inzet van een arbeidsdeskundig onderzoek.

Bekijk ook onze informatievideo:

Wil je meer weten over onze dienstverlening?

Maak vandaag nog een afspraak of bel voor meer informatie: 085 013 13 15.